Ordförande berättar

Vår förening har existerat i 70 år och det är ingen överdrift att säga att snart sagt allt ändrats inom vår bransch under denna tid. Ett av de största problemen i dagens arbetsliv, är bristen på tid och detta har påverkat vår förening liksom föreningslivet i stort i negativ riktning både vad det gäller medlemsantal och deltagandet på aktiviteter.

Det som däremot inte förändrats är en fastighetsförvaltares uppdrag. Att parallellt förbättra en fastighets tekniska och ekonomiska status är lika viktigt nu som då. Det har dock blivit en betydligt mer komplex uppgift än när föreningen startade även om behovet är konstant av att vidareutbilda sig, att få ny relevant information samtidigt som man kan utbyta erfarenheter med  kollegor.
Här menar jag att Förvaltarföreningen fyller en mycket viktig uppgift. Styrelsen har de senaste åren tänkt igenom vår verksamhet från grunden och genomdrivit förändringar. Det har givit resultat i form av hög andel nya medlemmar och betydligt förbättrad ekonomi. Läs gärna mer i årsredovisningen.

Målsättning är att föreningen ska fortsätta att vara den naturliga knutpunkten inom vårt yrke för överskådlig framtid.

I föreningens stadgar från 1944 kan man bland annat finna meningar som, (fritt saxat) att ”verka för främjande och upprätthållande av vederhäftighet och yrkesskicklighet och att tillgodose medlemmarnas utbildnings- och informationsbehov samt slutligen, att verka för kollegialt samförstånd mellan medlemmarna”.

Sett i backspegeln kan formuleringarna verka lite ålderdomliga. Men om man tittar på vårt erbjudande i dag, är syftet med verksamheten att vara den bästa källan för information och kontakter inom förvaltaryrket.  Och med en målsättning  att tid som medlemmarna sätter av till föreningen ska ge mångdubbelt tillbaka, i form av att man stärks i sin yrkesroll.
Då kan man säga att föreningens ambitioner i dag, om än moderniserad, är oförändrad från starten.

För att få föreningen att vara dynamisk och bibehålla en hög nivå på våra aktiviteter, krävs ständigt nya kontakter och kamrater – bli en av Dem genom att anmäla Dig här!

För de av Er som inte längre är yrkesverksamma är så klart kontakten med gamla vänner och nya förvaltare viktig – detta är ytterligare en väsentlig uppgift för vår förening.

Väl mött!

Stockholm i maj 2015

 

Jack Gustafsson